ראשי תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

by Moran Shtrum

תנאי שימוש באתר

 1. 1. הקדמה
  1. 1.1 ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.moran-shtrum.co.il ("האתר"), המופעל על ידי מורן שטרום, ח.פ. 061006623,  מורן שטרום ("החברה"), במסגרתו מוצעים למשתמשי האתר מגוון שירותים הכוללים הרצאות וסדנאות שונות, מתכונים, אפשרות להזמנת הרצאות ומפגשים שונים וכן מוצעת האפשרות לרכישת פורמולות צמחים שונות, אביזרים ומוצרים נלווים ("המוצרים").
  2. 1.2 השימוש באתר הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש").
  3. 1.3 אנא הקפד לקרוא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה. תנאים אלה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך או על ידי מי מטעמך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מטעמה. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, הינך מתבקש לחדול משימוש באתר.
  4. 1.4 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎1.3 לעיל, ייתכן ושימוש בשירותים מסוימים באתר יהיה כפוף להוראות ו/או כללים נוספים, שיופיעו באתר בסמוך לשירות הרלוונטי, אך אין באמור בהם בכדי לגרוע מהוראות תנאי השימוש.
  5. 1.5 לצורך תנאי שימוש אלה, המונח "משתמש/ים" או "לקוח/ות", יוגדר באופן הבאכל אדם, או תאגיד, העושה שימוש כלשהו באתר, לרבות ביצוע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: (א) הוא כשיר לפי דין לבצע פעולות משפטיות מחייבות; (ב) הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי מוכר ותקף המחייב חשבון בנק בישראל, וישתמש בכרטיס זה לביצוע כל רכישה באתר; ו-(ג) הוא בעל כתובת דוא"ל פעילה ברשת האינטרנט.

במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוסהינך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוס החוקי שלך בדבר הוראות תנאי שימוש אלו ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. על האפוטרופוס חלה האחריות ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטין בכדי לוודא שפעילות כאמור מתבצעת עלפי תנאי השימוש המוגדרים בתקנון זה

  1. 1.6 כותרות הסעיפים בתנאי השימוש הינן לשם הנוחות ולמטרת התמצאות בלבד, ואין להן ולא יינתן להן משקל מכריע בפרשנות תנאי השימוש.
  2. 1.7 תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד. יש לראות את הכתוב בתנאי השימוש כמתייחסים ללשון זכר וללשון נקבה כאחד וללשון יחיד כלשון רבים כאחד, בשינויים המחייבים.
  3. 1.8 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות, לבטל, להשהות, למחוק ו/או להוסיף מעת לעת לכל חלק מתנאי השימוש, ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמשים ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ("השינויים"). האחריות המלאה להתעדכן בשינויים כפי שיופיעו מעת לעת, חלה עליך בלבד. תנאי השימוש המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר וללא צורך בהודעה מראש.
  4. 2. שימוש באתר
  5. 2.1 הגלישה ו/או השימוש באתר, בשירותים, במידע, ובתכנים המוצעים בו הנם אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר, לשימושו האישי של המשתמש בלבד ואין לעשות בו כל שימוש נוסף, מסחרי או אחר.
  6. 2.2 חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי להוות הפרה של הוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה כדי לגרוע באיזו מזכויות החברה ו/או של צד שלישי אחר כלשהו ו/או העלולה להזיק לחברה או לאתר.
  7. 2.3 מבלי לפגוע בכל זכות חוקית אחרת העומדת לרשותה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות ו/או לחסום באופן זמני ו/או קבוע את הגישה של מי ממשתמשי האתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי הצורך לנמק זאת.
  8. 2.4 שמו של האתר, שם המתחם שלו, והתכנים המופיעים באתר, הינם רכושה הבלעדי של החברה, או שניתנה לחברה זכות שימוש בהם מבעלי הזכות החוקיים, ואין לעשות בהם כל שימוש (ובפרט, העתקתם, הורדתם או יצירת כל יצירה נגזרת שלהם) בהיעדר קבלת הסכמתה בכתב ומראש של החברה.
  9. 2.5 החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמשי האתר ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש באתר.
  10. 2.6 המידע המופיע באתר מוצג לנוחיות המשתמשים בלבד ומתבסס לעיתים על תכנים שונים ממסורות שונות, ואין לראות במידע משום מידע או עצה רפואיים.
  11. 2.7 נשים בהריון, נשים מניקות, ילדים, אנשים החולים במחלות כרוניות והנוטלים תרופות מרשםיש להיוועץ ברופא לפני כל שימוש במוצרים שנרכשו באתר.
  12. 2.8 שימוש במוצרים הנרכשים באתר, הינו בכפוף להנחיות וההתוויות החלות על אותו מוצר.
  13. 3. מידע שנמסר על ידי משתמשי האתר ואבטחתו
  14. 3.1 לרשותך עומדת האפשרות ליצור קשר עם החברה על מנת לקבל מידע אודות המוצרים המוצעים או שימושים מסוימים באתר, וכן האפשרות לבצע רכישה באתר, במסגרתן ייתכן ותתבקש למלא מספר פרטים אישיים לטובת שאיש קשר מטעם החברה יעניק לך מענה, למשל: שם פרטי ושם משפחה, מספר פלאפון וכתובת דוא"ל אלקטרוני ("פרטים אישיים").
  15. 3.2 יודגש כי אינך חייב למסור פרטים אישיים אלה והאמור תלוי ברצונך החופשי בלבד. יחד עם זאת, ללא מילוי הפרטים האישיים לא נוכל לתת מענה לפנייתך בעניין מסוים, או לבצע את הרכישה.
  16. 3.3 ככל שתבחר למסור פרטים אישיים או פרטים אחרים, אלו נדרשים להיות נכונים ומעודכנים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין אסורה בהחלט. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט הליכים משפטיים, בגין נזקים שעלולים להיגרם מכך לחברה ו/או מי מטעמה.
  17. 3.4 החברה עשויה להשתמש בכל מידע אישי או פרטים אישיים שתספק לה במסגרת שימושך באתר, בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות של החברה המופיעה באתרלהרחבה לחץ כאן.
  18. 4. רכישת מוצרים באתר
  19. 4.1 רכישת מוצרים או שירותים בתשלום באתר, תבוצע בהינתן אישור על קריאת תנאי השימוש ואישור מדיניות הפרטיות ובמסירת פרטי זיהוי של משתמש האתר ("פרטי זיהוי" ו-"ההזמנה").
  20. 4.2 המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש ("התמורה").
  21. 4.3 קניה שאושרה מחייבת בתשלום מלוא סכום התמורה המוצג באתר.
  22. 4.4 בעת ביצוע הזמנה באתר, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי של המשתמש עמו בוצעה ההזמנה ועם קבלת אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי החברה ויישלח למשתמש אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע הפעולה. אישור זה אינו אישור סופי לביצוע ההזמנה.
  23. 4.5 מובהר ומודגש כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה מאת החברה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, או אם לא נשלח אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה עלידי הלקוח ("הודעת האישור").
  24. 4.6 על אף האמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות שלא לקבל או לבטל כל הזמנה לרכישת מוצרים גם לאחר אישור חברת האשראי או קבלת הודעת האישור, בכל אחד מהמקרים הבאים
   1. 4.5.1. נתברר כי נפלה טעות במסירת פרטי הזיהוי ו/או מידע הנדרש לביצוע רכישה באתר.
   2. 4.5.2. נתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצרים ו/או המחיר ו/או פרטים אחרים.
   3. 4.5.3. נתברר כי קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין.
   4. 4.5.4. נתברר כי במהלך המכירה חלה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כשלהו.
   5. 4.5.5. לשיקול דעתה הסביר של החברה, התעורר חשד כי התמורה בעבור המוצרים לא תבוצע כלל או שלא תבוצע במלואה ובמועדה.

במקרה שכזה תישלח הודעה מתאימה לכתובת הדוא"ל שמסר המשתמש ("הודעת הביטול"), ותושב למשתמש התמורה ששולמה על ידי המשתמש במלואה (לגבי אותם מוצרים ספציפיים שאת הזמנתם לא היה ניתן לבצע). 

  1. 4.7 במקרה של היעדר אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי, יקבל משתמש האתר הודעה מתאימה ("הודעה"). לצורך השלמת ההזמנה על הלקוח יהיה ליצור קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת ההזמנה.
  2. 5. זמני אספקה
  3. 5.1 החברה מאפשרת ללקוח לקבל את המוצרים שהזמין באמצעות משלוח לכתובת היעד אותה ציין בהזמנתובתנאי שכתובת היעד של המשתמש היא בתחומי ישראל. שילוח בינלאומיבתאם למיקום יש לפנות למייל info@moran-shtrum.co.il.

החברה תספק למשתמש רק מוצרים אשר שולמה בעדם תמורתם המלאה כפי שמופיעה באתר, ושאושרו עלידה באישור סופי כאמור בסעיף ‎4 לעיל. יובהר כי אספקת המוצרים תתבצע על ידי דואר/חברת שילוח חיצונית, תוך 7 ימי עסקים, ימי עסקים אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חגים וחגים. אנו רשאים לשנות זמנים אלו מעת לעת באתר בהתאם לעומס.

  1. 5.2 ממועד קבלת האישור הסופי ("חברת השילוח" ו-"מועד האספקה").
  2. 5.3 משתמש אשר הזמין מוצרים, יחויב בתשלום דמי המשלוח יחד עם תשלום התמורה בגין רכישת המוצרים אל כתובת היעד, בסכום הבא:

אזור א' – גוש דן המרוחב [מראשון לציון בדרום ועד נתניה בצפון כולל] -30 ש"ח

אזור ב' – צפונית מנתניה ויבנה ודרומה – 30 ש"ח.

("דמי המשלוח").

  1. 5.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת.
  2. 5.5 אספקת המוצרים תתבצע לכתובת בישראל שהוקלדה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה.
  3. 5.6 לא תתאפשר אספקת מוצר בימי שבת, ערבי חג וחג.
  4. 5.7 יובהר כי מועד האספקה הינו משוער וייתכנו שינויים עקב עיכובים שאינם תלויים בחברה ו/או חברת השילוח. המשתמש מאשר כי ידוע לו שאין החברה ו/או חברת השילוח מתחייבות למסירת המוצרים בשעת הגעה ספציפית, אלא האמור נתון לשיקול דעתה של חברת השליחויות בהתאם לעומסי עבודתה.
  5. 5.8אם המשתמש ו/או מי מטעמו לא יהיו נוכחים ביעד בעת אספקת המוצרים, אזי המוצרים יוחזרו לחברה ומועד אספקה חלופי יתואם באחריות משתמש האתר. יובהר, ככל שחברת השליחויות מסרה למשתמש עדכון על זמן ההגעה הצפוי, והמוצר הגיע ליעד המשלוח בטווח הזמן האמור והמשתמש או מי מטעמו לא יהיו נוכחים ביעד בזמן האספקה, יחויב המשתמש בדמי משלוח נוספים על-פי התעריף המצוין באתר.
  6. 5.9 למען הסר ספק מובהר, כי החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור במועד ובביצוע האספקה.
  7. 6. אחריות בגין רכישת מוצרים
  8. 6.1 החברה מתחייבת להעניק ללקוח מוצרים תקינים. ככל שאירעה תקלה ו/או אם ישנו ליקוי במוצרים, על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של החברה אשר פרטיו מצורפים בסעיף ‎11 מטה. החברה תבחן כל אירוע תקלה או ליקוי במוצרים, אך אין ולא תהיה החברה אחראית לליקויים ו/או תקלות שאירעו במוצרים באשמת הלקוח (לרבות, אך לא רק, רשלנות) או עקב בלאי סביר. החברה יכולה לדרוש את החזרת המוצרים למשרדיה לשם בחינת הליקוי במוצרים.
  9. 6.2 האחריות על טיבו של כל מוצר מהמוצרים חלה על יצרן ו/או ספק המוצרים בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ותקנות שונות שהותקנו מכוחו, ועל פי דין. מכל מקום, אחריות החברה למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצרים ללקוח בלבד.
  10. 6.3 כל המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צדדים שלישיים ו/או כל מידע בקשר עם המוצרים השונים, הינו מידע כללי בלבד ואין לראות בו כעצה או המלצה רפואית או בו משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים. החברה לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר.
  11. 6.4 אביזרים ומוצרים נלווים – 7 ימים לחלקי חילוףמעבר לזה, חלקי חילוף בתשלום, אין התחייבות למלאי ובתיאום שליח בתשלום או באיסוף עצמי.
  12. 6.5 כלל המוצרים המופיעים באתר מיוצרים על ידי ספק חיצוני. על אף שהחברה עושה מאמצים להבטחת איכות המוצרים ולגיטימיות הספק, היא אינה אחראית לטיבם או איכותם של המוצרים מבחינה רפואית, בריאותית או קוסמטית.

החברה מסתמכת על מצגים שנתנו לה בהקשרים מאת הספק החיצוני.

  1. 7. מדיניות החלפה והחזרה
  2. 7.1 עם קבלת המוצר, על המשתמש לבדוק ולבחון את תכולתו והתאמתו לפרטי ההזמנה או חשבונית העסקה שתימסר לו בעת אספקתו ("הבדיקה", בהתאמה). ככל ותתגלה עלידי המשתמש איהתאמה בעקבות הבדיקה או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון המשתמש ביחס למוצרים שנמסר לו, על המשתמש להודיע על כך לשירות הלקוחות של החברה בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת המוצרים.
  3. 7.2 בכפוף להוראות הדין (ובפרט חוק הגנת הצרכן), ובכל מקרה רק כל עוד לא נעשה במוצרים שימוש, ובצירוף פרטי הזמנה או חשבונית העסקה, מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המשתמש את ההחלפה/ההחזרה של המוצרים אותם מעוניין המשתמש להחליף (ככל שאלו ניתנים להחלפה או החזרה) ו/או את ביטול העסקה ככל שמתחייב עלפי דין, במשרדי החברה בלבד כדלקמן:
   1. 5.2.1. ככל שמדובר בביטול עבור תהליכי תזונה, מפגשי תזונה, מוצרים או כלים, החברה רשאית לגבות 5% מסך העסקה (ועד לגובה של 100 ש"ח) בהתאם לשיקול דעתה.
   2. 5.2.2. ככל שמדובר בהחזרההלקוח יקבל זיכוי, התקף לשנה מתאריך ביצוע העסקה, לאחר מכן הזיכוי אינו תקף.
   3. 5.2.3 נבקש לציין כי במקרה של רכישת תוספי תזונה, תהליכים ומפגשי תזונה בקליניקה, על פי חוק הגנת הצרכן, זכות ביטול עסקה לא תחול על המוצרים הבאים: טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות.תוספי תזונה, פגישות ותהליכי תזונה בקליניקה, חליטות צמחים ומוצרים.

זכות החלפה/החזרה ו/או זיכוי בגין מוצרים תיעשה על פי דין ובכל מקרה רק לגבי מוצרים שלא נעשה בהם שימוש, שהינם באריזתם המקורית ושלא נפגמו על ידי המשתמש.

   1. 8. אחריות לעניין השימוש באתר
  1. 8.1 השימוש בתכנים ו/או בשירותים המוצגים באתר, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
  2. 8.2 החברה לא תהיה אחראית בקשר עם בעיות שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש באתר, לרבות, תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תוכנה ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תוכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או בקשר עם איכות או מהירות השימוש באתר.
  3. 8.3 הנך מתחייב לגלוש באתר בהתאם להוראות הדין ולא לבצע כל פעולת חדירה ו/או שיבוש ו/או לסייע בפעולות כאלה. לידיעתך, חדירה למערכות המחשוב של האתר ו/או של החברה מהוות עבירה פלילית.
  4. 8.4 אין באמור לעיל לגרוע מאחריותך או מי מטעמך ומאחריות החברה עלפי דין
  5. 9. קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני של החברה במוצרים ובאתר (על כל תכניו), לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, העיצובים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי של החברה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או לשווק את המוצרים בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

  1. 10. דין וסמכות שיפוט

הדין החל על תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביביפו.

11. הצהרת בריאות                                                                                                                                 

ברכישת מוצר באתר אני מצהיר/ה שראני מעל גיל 18, ידוע לי ששימוש במוצרים וטיפולי הרפואה המשלימה אינם באים כתחליף לרפואה הקונבנציונלית, אלא משלימה אותה.
במהלך הטיפול בקליניקה ״מורן שטרום״ אין להפסיק או לשנות את הטיפול הרפואי הקיים, ללא התייעצות עם רופא מטפל.
ברכישת מוצרים באתר, בקליניקה, אתר קמעונאי או דרך שירות לקוחות הנני מצהיר/ה שהמצב הבריאותי שלי תקין ומאפשר שימוש במוצרי המותג ״מורן שטרום״. האחריות לשימוש בכל המוצרים והשירותים הינם באחריות המטופל/ת/ לקוח/ה ולאחר התיעצות ואישור רופא מטפל.
ידוע לי כי השפעת הטיפולים והמוצרים הינה אישית ושונה מאדם לאדם.

חברת ״מורן שטרום״ ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל מקרה של שימוש בלתי מבוקר, או בלתי מקצועי, או בלתי חוקי במידע או במוצרים הנזכרים. מומלץ להיוועץ עם רופא / מטפל מוסמך לפני השימוש בתוספי תזונה בכלל ואנשים הנוטלים תרופות מרשם, נשים בהיריון, נשים מניקות וילדים בפרט יש להיוועץ ברופא לפני השימוש.

תפקיד צוות ״מורן שטרום״ מתן מוטיבציה, מענה ותמיכה בזמן שימוש במוצרים ו/או בתהליכי תזונה, הצוות אינו בהכרח בעלי הכשרה במקצועות התזונה.

1.12 שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או זמני אספקתם ו/או כל שאלה אחרת הנוגעת לאתר ו/או להוראות תנאי שימוש אלו, ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות שלנו באמצעות הודעה לנציג שירות בצ'אט ה-WhatsApp באתר, בכתובת הדוא"ל info@moran-shtrum.co.il, במספר הטלפון 054-4574545  בימים ראשוןחמישי, בין השעות 9:00-18:00 וביום שישי בין השעות 9:00-13:00.

אנו מאחלים לך גלישה מהנה!

דילוג לתוכן